OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

 

Version 11-2011

Više o općim odredbama možete skinuti u PDF formatu ako kliknete na ovo.

 

I.OPĆE ODREDBE


Član 1.

Općim uslovima poslovanja uređuju  se odnosi između J.u.A Frischeis d.o.o. Visoko Ozzrakovići bb, Visoko  (u daljem tekstu: Društvo) te pravnih i fizičkih lica (u daljem tekstu: Kupac) sa kojim Društvo posluje u okviru svoje registrovane djelatnosti.

Član 2.

Odredbe Općih uslova poslovanja su sastavi dio ugovora.
Smatra se da Kupac prihvata Opće uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora.


II. FORMA UGOVORA


Član 3.

Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
Ugovor se sačinjava u pismenoj formi, kada je Kupac pravno lice i ako je obročno plaćanje.


III.CIJENA I PLAĆANJE


Član 4.

Cijene robe, proizvoda i usluga utvrđuje Društvo u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja cijena, i cijena je jedinstvena za sve potrošače.
Izuzetno, ugovorne strane mogu svojim ugovorom utvrditi drugačiju cijenu, kad je Kupac pravno lice može se odobriti rabat ili povoljniji uslovi plaćanja kod prodaje veće količine robe.

Član 5.

Kupac, koji je fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Društva.
Plaćanje se vrši u roku od 60 dana od dana prodaje robe, kada je Kupac pravno lice.

Član 6.

Plaćanje robe se vrši isključivo u konvertibilnim markama (KM).
Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se isključivo vrši gotovinom ili kreditnom karticom.
Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši gotovinom, preko žiro računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

Član 7.

Društvo se obavezuje Kupcu izdati račun o izvršenom plaćanju, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.